ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้องท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้องท่า*, -จ้องท่า-

จ้องท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้องท่า (v.) guard Syn. ตั้งการ์ด, ตั้งท่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้องท่า
Back to top