ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้วงจาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้วงจาบ*, -จ้วงจาบ-

จ้วงจาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้วงจาบ (v.) be insulting See also: be insolent, be disrespectful, be offensive Syn. จาบจ้วง, อาจเอื้อม, ล่วงเกิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้วงจาบ
Back to top