ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ่อคอหอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ่อคอหอย*, -จ่อคอหอย-

จ่อคอหอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่อคอหอย (v.) point at someone´s throat See also: almost touch the throat
จ่อคอหอย (v.) force something down somebody´s throat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She had a knife to his throat.เอามีดจ่อคอหอยเขาไว้
Till I had a gun pressed against my neck, by a man I've known for nearly 20 years.จนกระทั่งมีปืน มาจ่อคอหอยฉันอยู่นี่ โดยคนที่ฉันรู้จัก มาเกือบ20ปี
I had a knife to Barbara Kean's throat right now.ฉันมีมีดจ่อคอหอยบาบาร่า คีน ตอนนี้
A knife was pressed to their throats.พวกเขาโดนมีดจ่อคอหอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ่อคอหอย
Back to top