ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุฬา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุฬา*, -จุฬา-

จุฬา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุฬา (n.) star-shaped kite See also: bird-shaped kite Syn. ว่าวจุฬา, ว่าวกุลา, ว่าวปักเป้า
จุฬาราชมนตรี (n.) chief of the Muslim in Thailand
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artemisia Vulgarisผงโกฏฐ์จุฬาลำพา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not until Prince Chulalongkorn finishes his task.ยังจนกว่าองค์ชาย จุฬาลงกรณ์ จะเขียนเสร็จ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุฬา
Back to top