ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลศักราช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลศักราช*, -จุลศักราช-

จุลศักราช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลศักราช (n.) Thai minor era Syn. จ.ศ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลศักราช
Back to top