ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลภาค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลภาค*, -จุลภาค-

จุลภาค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลภาค (n.) comma Syn. จุดลูกน้ำ
จุลภาค (n.) comma See also: the mark (, ) Syn. จุดลูกน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี
microeconomics(ไมโครเอ็คคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. ,ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
multipurpose(มัลทิเพอ'เพิส) adj. เอนกประสงค์ระบบหลายตัวประมวลหมายถึง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลแบบจุลภาคหลาย ๆ แบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บางทีใช้ว่า coprocessor ดู central processing unit ประกอบ
riscริสก์ ย่อมาจาก reduced instruction set computer (แปลว่า คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
comma(n) จุลภาค,เครื่องหมายลูกน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
micro censusสำมะโนจุลภาค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microelectromechanical systemsระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microeconomicsเศรษฐศาสตร์จุลภาค [TU Subject Heading]
Special charactersอักขระพิเศษอักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comma (n.) เครื่องหมายจุลภาค ใช้คั่นประโยคหรือคำ See also: เครื่องหมายลูกน้ำ
microcosmic (adj.) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
microcosmically (adv.) ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
microeconomics (n.) เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exclamation point. Comma. close parentheses.เครื่องหมายตกใจ จุลภาค วงเล็บปิด
But they're not periods, They're commas.แต่พวกเขาไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขากำลังจุลภาค
He's right. They're commas.เขาเป็นคนที่เหมาะสม พวกเขากำลังจุลภาค
Okay, so they're commas. What difference does it make?เอาล่ะเพื่อให้พวกเขากำลังจุลภาค มันไม่สิ่งที่แตกต่างให้?
I mean if they were numbers, I'd understand the commas.ผมหมายถึงว่าพวกเขาเป็นตัวเลขที่ผมเข้าใจจุลภาค
X coordinate, comma, Y coordinate, comma, Z coordinate.พิกัด X, จุลภาค, พิกัด Y, จุลภาค, Z ประสานงาน
Knowing what you've got, comma, knowing what you need, comma,รู้ว่าสิ่งที่คุณมีเครื่องหมายจุลภาค รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจุลภาค
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม
Now, gold will bind with the lipids from fingerprints on an atomic level.ตอนนี้ ทองคำจะเอาไปร้อยรัด กับคราบไคลที่เกิดจากรอยฝามือ ในระดับจุลภาค
Or a comma, if... if mentioned in a list.หรือจุลภาค ถ้า... ถ้าถูกระบุในรายการ
Instead of the massive, thirsty, heavy six-litre twin turbo W12 engine in his car, this has a positively microscopic twin turbo four-litre V8.แทนที่เครื่องยนต์ 6 ลิตรดับเบิลยู 12 เทอร์โบคู่ที่ใหญ่หิวและหนัก ด้วยเครื่องระดับจุลภาคเทอร์โบคู่ 4 ลิตร วี 8
Possible, but let's do a histological review to see if there are any other indicators of an eating disorder.เป็นไปได้ ลองส่องกล้องจุลภาคดู อาจจะมีตัวบ่งชี้อื่น
She's referring to microclimates.เธอหมายถึง ภูมิอากาศจุลภาค
I'm Dr.Carter. Particle physics.พาร์ทิเคิลฟิสิกส์ ด้านสิ่งมีชีวิตจุลภาค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลภาค
Back to top