ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลชีววิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลชีววิทยา*, -จุลชีววิทยา-

จุลชีววิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลชีววิทยา (n.) microbiology
English-Thai: HOPE Dictionary
microbiology(ไมโครไบออล'โลจี) n. จุลชีววิทยา,, See also: microbiological adj. microbiologic adj. microbiologist n.
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microbiologyจุลชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microbiologistนักจุลชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbiologyจุลชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbiological Assaysการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา [การแพทย์]
Microbiological techniquesเทคนิคทางจุลชีววิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
microbiology (n.) จุลชีววิทยา
microbiologically (adv.) ทางจุลชีววิทยา
microbiologist (n.) นักจุลชีววิทยา
Pasteur (n.) นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which means he's most likely secretiveแสดงว่าเค้าจะต้องมีความลับซ่อนอยู่ ชีวเคมี จุลชีววิทยา อืม
If I hadn't gone into microbiology I probably would have gone into physics or ice dancing.อืม ฉันว่ามันน่าทึ่งดีนะ ถ้าฉันไม่ได้เรียน จุลชีววิทยา ก็คงจะเรียน ฟิสิกส์แล้วละ
Microbiology is the study of tiny living things.จุลชีววิทยา คือากรศึกษาสิ่งมีชิวิตขนาดเล็ก
This guy you arrested is not a microbiologist, by any chance, is he?ชายคนที่ถูกจับ ไม่ได้เป็นนักจุลชีววิทยา หรืออะไรเลยใช่มั๊ย?
No, microbiology. Theories of life beyond Earth.เปล่าจุลชีววิทยานะ ทฤษฎีสิ่งมีชีวิตนอกโลก
In microbiology, the most exciting thing I get to work with is yeast.ดีสิ ขอดูหน่อย ในจุลชีววิทยานะ ฉันตื่นเต้นที่สุด
She's working as a waitress, but she's going to school to be a microbiologist.แต่เขาเรียนเป็นนักจุลชีววิทยา
Did you know she's going to school to become a microbiologist?เพื่อไปเป็นนักจุลชีววิทยาน่ะ
Although, it is... microbiology.แต่มันก็แค่จุลชีววิทยา
A micro-valentine for a microbiologist.วาเลนไทน์จิ๋วสำหรับนักจุลชีววิทยา
AKA our applied microbiology T.A.หรือครูผู้ช่วยวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
Which brings us to microbiology...ซึ่งนั่น นำพวกเรามา สู่วิชาจุลชีววิทยา
And here I thought you were just passionate about microbiology.และตอนนี้ผมก็แค่คิดว่า คุณจะหลงไหลในจุลชีววิทยา
It's possible I studied up on my chem, biochem, applied microbio, molecular bio, and "Grey's Anatomy,"คงตั้งแต่ที่ฉันเรียนเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยาประยุกต์ อณูชีววิทยา และซีรีย์ในทีวี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลชีววิทยา
Back to top