ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลกฐิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลกฐิน*, -จุลกฐิน-

จุลกฐิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลกฐิน (n.) kind of a set of new robes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลกฐิน
Back to top