ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุบจิบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุบจิบ*, -จุบจิบ-

จุบจิบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุบจิบ (adv.) little by little See also: repeatedly, gradually
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's on the job. He's not a pastry buff.เขาทำงานอยู่ ไม่กินขนบจุบจิบหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุบจิบ
Back to top