ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุนสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุนสี*, -จุนสี-

จุนสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุนสี (n.) copper sulfate See also: copper sulfate, blue vitriol
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blue Copperas จุนสี คอปเปอร์ซัลเฟต FeSO4.7H20 [สิ่งแวดล้อม]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุนสี
Back to top