ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดแข็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดแข็ง*, -จุดแข็ง-

จุดแข็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดแข็ง (n.) strength See also: good point Syn. จุดเด่น, ข้อดี Ops. จุดอ่อน, จุดด้อย, ข้อเสีย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
forte (n.) จุดแข็ง See also: ความถนัด Syn. aptitude, flair, knack
strong point (n.) จุดแข็ง See also: จุดเด่น Syn. forte
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are your strengths and weaknesses?จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jimmy's strength is that he's very rational and accepting... and real in what we can do.จุดแข็งของจิมมี่คือเขามีเหตุผล และเข้าใจว่าเราทำอะไรได้บ้าง
The strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you.จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละตระกูล ที่จะสนับสนุน ไม่ก็ต่อต้านท่าน
They play within themselves. They play to their strengths so they don't expose their weaknesses.โชว์จุดแข็ง ปกปิดจุดอ่อน
We understand each other's strengths and weaknesses.เราเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของกันและกัน
I need to get to know his strengths and weaknesses.กูต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของเค้าให้ได้
That's been a traditional area of strength for me.นั่นเป็นจุดแข็งของแท้และดั้งเดิมของผม
That's been a traditional area of strength for me.นี่เป็นจุดแข็งเฉพาะของผม
Where I'm good, people I've screwed. That's a real area of strength for me.คนที่ผมกิ้กด้วยยิ่งไม่มีทางลืม จุดแข็งผมเลย
"That's been a traditional area of strength for me."-ตรงไหน "นั่นเป็นจุดแข็งของแท้และดั้งเดิมของผม"
People I've slept with. That's been a traditional area of strength for me.ยิ่งคนที่ผมนอนด้วย เพราะนั่นเป็น จุดแข็งของแท้และดั้งเดิมของผม
"Know your strengths. Rely on them.หาจุดแข็งของตัวเอง เชื่อใจในสิ่งนั้น
Aren't necessarily your strong suits,ไม่ใช่จุดแข็งของเธอนะ
What do you think your greatest strengthคุณคิดว่าอะไรในตัวของคุณคือจุดแข็ง
It's because of my strength of character.เป็นเพราะจุดแข็งของฉันเองละ
It's one of my strengths.มันเป็นหนึ่งในจุดแข็งของผม
People should stick to their strengths.คนทั่วไปควรจะยึดติดอยู่กับ จุดแข็งของตัวเอง
It's twelve days north of hopeless and a few degrees south of freezing to death.เหนือจุดสิ้นหวัง 12 วัน ก่อนจุดแข็งตายชักกะแด่ว สองสามองศา
I need to catch up on My Strange Addiction episodes, and you kind of have this irritating nasally quality that I can only take so much of.หนูต้องการยึด จุดแข็งของหนู และคุณก็เหมือนจะมีปัญหากับโพรงจมูก ที่หนูทนต่อไปไม่ไหวแล้ว
Thinking is not your strong suit, George.การคิดไม่ใช่จุดแข็งของนายนะ จอร์จ
He knows our strengths and our unity.เขารู้จุดแข็งของเรา และความสามัคคีของพวกเราด้วย
Well, I got to admit, Dean -- he's got his strong points, but holy hell if he ain't a magnet.เอ่อ ฉันยอมรับดีน เขามีจุดแข็งของเขา แต่ให้ตายเถอะ ถ้าเขาไม่ใช่ที่เป็นตัวดึงดูด
A good coach recognizes the strength of her players.โค้ชที่ดีจะต้องรู้จุดแข็งของนักกีฬา
Oh, what are you suggesting, that fidelity is one of your strong points?โอ้ นี่คุณกำลังบอกเป็นนัยว่า ความซื่อสัตย์เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของคุณอย่างนั้นน่ะหรือ
This is the strength of Paradise Hotelนี่แหละจุดแข็งของโรงแรมพาราไดซ์
We've made a list of our strengths and weaknesses.เราได้ทำรายการของจุดแข็งและจุดอ่อนของเรา
I can't force them to meet us in the field and I can't attack them where they're strongest, but I can attack them where they're not.ข้าบีบมันออกมาในสนามรบไม่ได้ โจมตีจุดแข็งของมันก็ไม่ได้ แต่โจมตีจุดอ่อนมันได้
Well, we all have our strengths.เราทุกคนต่างก็มีจุดแข็ง
Spartacus divides his forces?- ชิ้นส่วน Spartacus จุดแข็งของพวกเขา
I know arithmetic isn't your strong point, but one is still less than 12.ผมรู้คณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นจุดแข็งของคุณ แต่หนึ่งยังคงน้อยกว่า 12
Know your strengths, use them wisely, and one man can be worth 10,000.จงรู้จุดแข็งของตัวเอง และใช้มันอย่างชาญฉลาด คนเดียวจะมีค่าเท่าหมื่นคน
That was his strength, you know?นั่นเป็นจุดแข็งของเขา คุณรู้มั้ย?
We're turning our weaknesses into our strengths.เราจะเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง
This week, we saw what it was like to face our weaknesses and turn them into strengths...อาทิตย์นี้พวกเราได้ เผชิญหน้ากับจุดอ่อนของเรา แล้วก็ดึงสิ่งนั้นมาเป็นจุดแข็งของเรา... พวกเราไม่สามัคคีกัน
Know your strengths, use them wisely, and one man can be worth 10,000.รู้จักจุดแข็งของตนเสีย และใช้มันอย่างชาญฉลาด แล้วคนหนึ่งคนอาจควรค่าคนหมื่นคน
So, in my opinion, that's his strength.ซึ่งผมคิดว่านั่นแหละ คือจุดแข็งของเขา
It will be a species very like us, but with more of our strengths and fewer of our weaknesses;มันจะเป็นสายพันธุ์มากเช่นเรา แต่ที่มีมากขึ้นของจุดแข็ง และจุดอ่อนน้อยของเรา;
You need to learn your enemy's strengths and strategies.ท่านต้องเรียนรู้จุดแข็งและ กลยุทธที่ศัตรูใช้
He knows all our strengths and weaknesses.เขารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเรา ทั้งหมด
Ladies know me. They know where I'm at withสาวๆรู้ดี ว่าจุดแข็งฉันอยู่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดแข็ง
Back to top