ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดเริ่มแรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดเริ่มแรก*, -จุดเริ่มแรก-

จุดเริ่มแรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดเริ่มแรก (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดเริ่มแรก
Back to top