ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดเดือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดเดือด*, -จุดเดือด-

จุดเดือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดเดือด (n.) boiling point
English-Thai: HOPE Dictionary
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
high-testadj. ซึ่งมีจุดเดือดที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
glycerolกลีเซอรอล, สารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H8O3 เป็นของเหลวข้น ไม่มีสี มีจุดเดือด 290oC  ละลายน้ำได้  เป็นองค์ประกอบสำคัญของไขมันหรือน้ำมัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลีเซอริน ใช้ในอุตสาหกรรมทำยา เครื่องสำอาง สบู่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Keroseneน้ำมันก๊าดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ Kerosene จะหนักกว่าและมีจุดเดือดสูงกว่า gasoline โดย kerosene ใช้ในการผลิตน้ำมันก๊าดสำหรับให้แสงสว่างและความร้อน และน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (jet engine kerosene) [ปิโตรเลี่ยม]
kryptonคริปทอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be on the boil (phrv.) กำลังถึงจุดเดือด See also: กำลังเดือด
superheat (vt.) ทำให้ร้อนเกินจุดเดือดโดยไม่เกิดเป็นไอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you know that ethyl alcohol boils at 78.5 degrees Celsius?เธอรู้มั้ยว่าเอทิลแอลกอฮอล์ มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซลเซียส
Actually, the boiling point of water is 212 degrees Fahrenheit... 100 degrees Celsius.จริงๆแล้ว จุดเดือดของน้ำ มันอยู่ 212องศา ฟาเรนไฮ... 100 องศาเศลเซียส
Well... she probably has a short temper.งั้น... สงสัยจะจุดเดือดต่ำ
So it seems the situation has reached a boiling point.ดูเหมือนว่าสถานการณ์ ได้มาถึงจุดเดือดแล้วสินะ
As tensions boil within the Chantry, the balance of power has been maintained by the Seekers, the finest and most loyal of the Templersความตึงเครียดในวิหารประทุถึงจุดเดือด, จึงมีการจัดสมดุลอำนาจโดยแบ่งเป็น ซีคเกอร์, ผู้แสงหาความจริง และอัศวินเทมพล่า
Given the right circumstances, you know, like a in the heat of the moment kind of thing, we can be seen if we want to be seen.รอให้มันเข้ากับ สถานการณ์ที่ถูกต้อง นายก็รู้ เหมือนช่วงเวลาที่อะไรต่างๆ มันถึงจุดเดือด เราจะถูกมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องการให้เห็น
Study Room "F," 3:00 P.M., things quickly reach their boiling point.สิ่งต่างๆก็ถึงจุดเดือดอย่างรวดเร็ว - คุณถอยไปเลยนะ
Oh, well, when the liquid in the brain reached a boiling point, it blew from the midline to the left coronal suture.โอ้,ใช่.เมื่อของเหลวในสมอง มันถึงจุดเดือด มันระเบิดจากส่วนกลาง ไปยังสมองซีกซ้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดเดือด
Back to top