ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดอิ่มตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดอิ่มตัว*, -จุดอิ่มตัว-

จุดอิ่มตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดอิ่มตัว (n.) saturation point
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
saturation point (n.) จุดอิ่มตัว
superheat (n.) ความรอ้นที่ทำให้ไอเกินจุดอิ่มตัว
supersaturate (vt.) ทำให้อิ่มตัวสูงกว่าจุดอิ่มตัวปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've had enough, so this will be my last month as a teacher.มันถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ครูจะทำหน้าที่ครูเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย
It's time for you to overdose.มันถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดอิ่มตัว
Back to top