ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดอับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดอับ*, -จุดอับ-

จุดอับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดอับ (n.) airless See also: without air Syn. ที่อับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, Lout, legs! Hang in its blind spot, make noise, keep it confused!สน็อต เลค พยายามมองหา จุดอับสายตา แล้วส่งเสียง รบกวนประสาทมัน
This thing doesn't have a blind spot!ข้าหาจุดอับสายตามันไม่ได้เลย
Second time they wound, and there are no blind spots.ครั้งที่ 2 พวกเขาเอาจริง และไม่มีจุดอับสายตา
In fact, this whole building is a dead zone for cell service.อันที่จริง ทั้งอาคารนี้ เป็นจุดอับสัญญาณมือถือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดอับ
Back to top