ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดหักเห

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดหักเห*, -จุดหักเห-

จุดหักเห ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดหักเห (n.) turning point
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was our best lead on frost, but our leak turned him into a homicide investigation.และตอนนี้เขาตายแล้ว เขาเป็นแบะแสดีที่สุดของเรา ในเรื่องฟรอสท์ แต่จุดหักเหกลับเป็นว่าเขา ตกไปอยู่ในคดีฆาตกรรม
Neal, this is where our treasure has reached what Malcolm Gladwell would call a "tipping point."นีล นี่คือจุดที่สมบัติของมาถึง สิ่งที่มัลคอล์ม แกลดเวล เรียกว่า "จุดหักเห"
If one ever comes across such a defining 'break-shot' moment, your once-peaceful world will shatter into pieces.ถ้าหากมีใครคนนึงก้าวข้ามจุดหักเหนั่นมาได้ โลกที่สงบสุขของคุณก็จะถูกทำลาย
Why, is there a break in the case?ทำไม มีจุดหักเหในคดีเหรอ
Yeah, he said so many words I didn't know.เขาใช้คำหลายคำที่ผมไม่เคยรู้ นี่เป็นช่วงจุดหักเห

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดหักเห
Back to top