ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดวิกฤติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดวิกฤติ*, -จุดวิกฤติ-

จุดวิกฤติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดวิกฤติ (n.) critical point Syn. ขั้นวิกฤติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
turning point (n.) จุดวิกฤติ See also: หัวเลี้ยวหัวต่อ
out of the woods (idm.) ผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว See also: ไม่เสี่ยงอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.เขาไม่สามารถมีพลังงานพอที่เจ้าเครื่องนี้จะถึงจุดวิกฤติ.
We stopped evolving at a critical point.พอถึงจุดวิกฤติ เรากลับหยุดการพัฒนา
But every civilization reaches a crisis point eventually.แต่ทุกอารยธรรม ต้องมีจุดวิกฤติ
Now, with these results, we're not completely out of the woods.ตอนนี้ ผลการตรวจนั้น เรายังไม่ผ่านจุดวิกฤติที่อันตราย
The risk of mental contamination has exceeded critical levels. Why, all of a sudden?ระดับการปนเปื้อนเข้าสู่จุดวิกฤติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดวิกฤติ
Back to top