ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดลูกน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดลูกน้ำ*, -จุดลูกน้ำ-

จุดลูกน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดลูกน้ำ (n.) comma See also: punctuation mark Syn. จุลภาค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comma Shareคล้ายจุดลูกน้ำ [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดลูกน้ำ
Back to top