ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดกำเนิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดกำเนิด*, -จุดกำเนิด-

จุดกำเนิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดกำเนิด (n.) origin See also: starting point, beginning, source Syn. ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น Ops. จุดจบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
origin๑. จุดกำเนิด, ที่กำเนิด๒. จุดตั้งต้น๓. ที่เกาะต้น, จุดยึด (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Originจุดกำเนิด [TU Subject Heading]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก, ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 2 แกน ตั้งได้ฉากกันซึ่งเรียกว่า แกน X และแกน Y (หรือ ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 3 แกน ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน เรียกแกน X แกน Y และแกน Z)  จุดที่ตัดกันของแกน X แกน Y (และแกน Z) เรียกจุดกำเนิด และ ตำแหน่งของจุดในระนาบ คือ ตำแหน่งของจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The origin of the species.จุดกำเนิดของสายพันธุ์ทั้งหลายน่ะ
And when it does, a program can either choose to hide here or return to the source.และเมื่อเป็นอย่างนั้น โปรแกรมก็ต้องเลือกว่าจะลี้ภัยอยู่ที่นี่ หรือกลับไปสู่จุดกำเนิด
It was some sort of a demon.มันคือจุดกำเนิดของปิศาจ
If he'd been successful, this place would've been ground zero for a global pandemic.ถ้าเขาสำเร็จที่นี่คงได้เป็นจุดกำเนิด ของโรคระบาดทั่วโลก
It is difficult to imagine more humble origins than those of the genius now cooking at Gusteau's, who is, in this critic's opinion, nothing less than the finest chef in France.แต่ไม่มีสิ่งใดจินตนาการยากไปกว่า จุดกำเนิดอันต่ำต้อย ของอัจฉริยะ ที่กำลังทำอาหารอยู่ในร้านกุสโตว์ ผู้ซึ่ง ในมุมมองนักวิจารณ์อย่างผม
These are traces of our origins.นี่คือ ร่องรอยจุดกำเนิดของเรา
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง
What if our world is indeed coming to an end?อะไรเป็นจุดกำเนิดและจุดจบของโลก
MAN 12 Like a point source that was emanating several shafts of black lightเหมือนกับจุดกำเนิดแสงที่กระจายแสงออกมา มีแสงเป็นแท่งดำๆหลายอัน
The cells near the point of origin of the cancerเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆจุดกำเนิดของมะเร็ง
It's where the lies roll off.มันเป็นจุดกำเนิดของคำโกหก
It appears that it originated from the Gliese solar system.ซึ่งดูเหมือนว่ามีจุดกำเนิด จากระบบสุริยะกลีซี
Next season's commercials have a lot more intense, gritty character stuff, so I really want to explore my salt-of-the-earth roots.โฆษณาภาคต่อไปเข้มข้นขึ้น กล้าหาญขึ้น คาเรคเตอร์อะไรพวกนั้น ฉันเลยต้องออกไปค้นหา จุดกำเนิดที่มีคุณค่าของฉัน
We're so close to the source.เราใกล้จะเข้าถึงจุดกำเนิด
Starling City is ground zero to World War III.สตาร์ลิ่ง ซิตี้ได้กลายเป็นจุดกำเนิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แน่
That is the source of their power. You must take him there.เป็นจุดกำเนิดของพลัง เจ้าต้องพาเขาไปที่นั่น
Beyond our galaxy, beyond our time, beyond our collective memory, there exists a planet of curious origin..."นอกกาแล็กซี่ของเรา นอกเวลาของของเรา นอกความทรงจำของเรา ยังมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ที่มีจุดกำเนิดอันน่าสงสัย
"Evolutionary Origins of Social Exclusion"?"จุดกำเนิดเชิงพัฒนาของสังคมที่แตกแยกออกไป"
You know the only way to crush them is to wipe out the very source of their power, their vast wealth.คุณก็รู้ ทางเดียวที่จะกำจัดพวกเขาให้สิ้นซาก จุดกำเนิดอำนาจของพวกเขา ความมั่งคั่งร่ำรวยของพวกเขา
David Clarke's betrayal was the birth of the Falcon.การใส่ร้ายเดวิด คลาร์ก เป็นจุดกำเนิดฟอลคอน
And like any virus, once we find its origin, we can develop a vaccine.เช่นเดียวกับไวรัสอื่น ถ้าเราหาจุดกำเนิดมันได้ก็ผลิตวัคซีนได้
And so began our adventure.และนั่นคือจุดกำเนิดธุรกิจใหม่ของเรา
We're closer to the source.เราเข้าใกล้จุดกำเนิดแล้ว
Triangulate and determine the point of origin of where the ghosts are operating out of, yes?ดักและกำหนดจุดกำเนิด ของที่ๆ the ghosts สั่งการมาใช่ไหม?
So, this right here is the point of origin of the fire.ดังนั้น, ทั้งหมดนี้คือ \จุดกำเนิดของไฟ
"lies in the origin of man."วางอยู่ในจุดกำเนิดแห่งมนุษย์
"Inside the origin of the man."ข้างในจุดกำเนิดแห่งมนุษย์
I don't know where I came from exactly.ไม่รู้นะ ข้ามีจุดกำเนิดจากไหนแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดกำเนิด
Back to top