ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุกเจ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุกเจ่า*, -จุกเจ่า-

จุกเจ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกเจ่า (v.) be bored See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits Syn. เซา, นั่งเหงา, เจ่าจุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุกเจ่า
Back to top