ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุกช่องล้อมวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุกช่องล้อมวง*, -จุกช่องล้อมวง-

จุกช่องล้อมวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกช่องล้อมวง (v.) encircle an area and close the entrance for protection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุกช่องล้อมวง
Back to top