ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุกชี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุกชี*, -จุกชี-

จุกชี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกชี (n.) plaster base of a Buddha image

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุกชี
Back to top