ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จีเอสเอ็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จีเอสเอ็ม*, -จีเอสเอ็ม-

จีเอสเอ็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จีเอสเอ็ม (n.) GSM See also: Global system for Mobile Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need Chloe to run a peer-to-peer cellular trace from a GSM I.D. I can do that.ฉันอยากให้โคลอี้ตามรอย สัญญาณมือถือ -จาก จีเอสเอ็ม ไอดี -ฉันทำได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จีเอสเอ็ม
Back to top