ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิตไร้สำนึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิตไร้สำนึก*, -จิตไร้สำนึก-

จิตไร้สำนึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตไร้สำนึก (n.) unconscious See also: mind´s hidden part Syn. จิตใต้สำนึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconsciousness (n.) จิตไร้สำนึก See also: ความไม่รู้สึกตัว Ops. consciousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิตไร้สำนึก
Back to top