ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิตรกรรมฝาผนัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิตรกรรมฝาผนัง*, -จิตรกรรมฝาผนัง-

จิตรกรรมฝาผนัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตรกรรมฝาผนัง (n.) mural
English-Thai: HOPE Dictionary
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mural (n.) จิตรกรรมฝาผนัง Syn. decoration, wall painting
wall painting (n.) จิตรกรรมฝาผนัง Syn. decoration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Devereaux, Dylan's art teacher, wanted you to see his wall mural.นาย Devereaux, ครูสอนศิลปะของ Dylan, อยากให้คุณมองเห็นจิตรกรรมฝาผนังของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิตรกรรมฝาผนัง
Back to top