ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิตภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิตภาพ*, -จิตภาพ-

จิตภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตภาพ (n.) mentality See also: perceptual framework

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิตภาพ
Back to top