ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำใจ*, -จำใจ-

จำใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำใจ (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. ฝืนใจ, ไม่เต็มใจ Ops. เต็มใจ
จำใจต้อง (v.) be forced See also: be bound, be compelled, be obliged, do unwillingly, do against one´s will Syn. จำใจ, ฝืนใจ Ops. เต็มใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captive Audiencesแบบให้จำใจรับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน
Like having needs is some terrible thing.อย่างเช่น จำใจต้องมีสิ่งจำเป็น ถึงแม้ว่าสิ่งจำเป็นนั้นจะแย่ขนาดไหนก็ตาม
The diva had to learn how to be all by herself.น้องรักจำใจมาอยู่ตามลำพัง
But you have to do the show. This is your dream!แต่คุณต้องจำใจยอม นี่คือฝันของคุณนะ
"Never try, never fail. " Those are the words I live by."ไม่ลอง ก็ไม่พลาด" คติประจำใจฉันเอง
So sorry I'm just a hack novelist I do it for the money, not because I want toแย่หน่อยนะที่เป็นแค่นิยายห่วยๆ ฉันต้องกินต้องใช้ เลยจำใจทำ
Then do you know what's the motto of Jean Paul?งั้นเธอรู้คติประจำใจของจอห์นพอลไหม
Tell Sarah it's hard to say goodbye.บอกซาร่าห์ว่าจำใจลาจาก
Had no choice but to give harry tang the assistant manager position.ฉันจำใจให้ถังเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
Spic-And-Span, that's my motto.สะอาดเอี่ยมเรี่ยมพริ้ง คือคติประจำใจ
Look, Alvin, this is hard to say but, I mean, I gotta be upfront about it.ดูซี แอลวิน นี่มันยากที่จะพูดนะ่ แต่ฉันจำใจต้องขอพูดนะ
People think they can just speak to you willy-nilly.ผู้คนคิดว่า พวกเขาคุยกับเธอเพราะจำใจงั้นเหรอ
I'm stuck with you!ฉันจำใจต้องอยู่กับเธอ
When I became obliged to the FBI, it was inevitable that my shift in alliances would be exposed.ตอนที่พ่อต้องจำใจทำงานให้กับ FBI มันเป็นสิ่งที่พ่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้หนุนหลังจะต้องปรากฏตัวออกมา
One of the many I'm forced to make to preserve the well-being of this family.หนึ่งในนั่น ผมจำใจต้องเลือก ปกป้องความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวนี้ไว้ก่อน
I guess we could, but you know my motto...ใช่ๆ - แต่พวกเธอรู้มั้ยคติประจำใจชั้นคืออะไร
I realize that our alliance is, at times, uneasy.ฉันรู้ว่าเราเป็นพันธมิตรกันแบบจำใจ
This man, however, does not share that moral dellima...no ....แต่กับชายผู้นี้ ไม่ได้ยึดประจำใจแบบนั้น ...ชายผู้นี้
Note how you are able to retain the important facts from the book.นั่นคือคุณได้จดจำใจความสำคัญในหนังสือได้
That's... quite a motto; right.นั่นดูเหมือน... จะเป็นคติประจำใจ ใช่มั้ย
That was a phrase my sponsor used to use with me back when I first started coming to meetings.นั่นแหล่ะคือคติประจำใจของผม ที่นำมาใช้กับตัวผม ยอ้นกลับไป สมัยที่ผมเข้าร่วมประชุมครั้งแรก
No, honey. He was forced to. He loved you.ไม่นะลูก พ่อเค้าจำใจต้องไป เค้ารักลูกนะจ๊ะ
But as the days turned into years, the King and Queen were forced to resort to more desperate measures.แต่จากวันก็กลายเป็นปี พระราชาและพระราชินีจำใจต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
I'll be obliged to dine on liver and lungs stuffed in a sheep's stomach.ฉันต้องจำใจกิน ตับและปอดยัดในลำไส้ของแกะ
General Guan stays true to his principlesความซื่อสัตย์เป็นคติประจำใจของแม่ทัพ กวนอู
You try and stop me, and I'll be forced to expose everything you've been so carefully trying to cover up.ถ้าคุณพยายามหยุดผม ผมก็จำใจจะต้องเปิดโปงทุกอย่าง ที่คุณพยายามปิดบังมัน
He tried to kill me, and I was forced to put a bullet in his head.เขาพยายามฆ่าฉัน และฉันจำใจต้อง เอาลูกกระสุนยัดใส่หัวเขา
I wish I had a God, truly!ข้าหวังให้ตัวเอง มีเทพประจำใจ จริงๆนะ
Um, we were forced to terminate Mr. Ward's contract last week.อืม เราจำใจ ต้องยุติสัญญาจ้าง ของคุณวอร์ด อาทิตย์ที่แล้ว
I thought I could spare her from having to give it up.ฉันคิดว่า ฉันควรเก็บไว้ให้เธอ จากการที่คุณต้องจำใจขาย
He'll think the white-haired man is spying on his son, and he'll be forced to reach out to him.เขาจะคิดว่าชายผมขาว กำลังเฝ้าดูลูกชายเขาอยู่ และเขาจะจำใจ ต้องติดต่อไปยังชายคนนั้น
I don't like it, but I begrudgingly accept it.ผมไม่ชอบเลย แต่ผมก็ต้องจำใจยอมรับ
Rainy day, I gotta leave her cooped up inside.ในวันที่ฝนตก ผมจำใจปล่อยเธออยู่แต่ในห้องแคบๆ
You know Briggs' mantra. "No love in Graceland."คติประจำใจบริกส์ "โนเลิฟในเกรซแลนด์"
The things you had to be willing to do?สิ่งที่คุณต้องจำใจทำ กินอะไรก็ตามที่เราหามาได้
What Eddie and I had to do, did you do things like that?สิ่งที่เอ็ดดี้กับฉันจำใจต้องทำ คุณทำสิ่งแบบนั้นด้วยหรือเปล่า?
Well, we wouldn't even be in it if our new Garden Fairy didn't grow branches willy-nilly!ดีเราจะไม่ได้อยู่ในนั้น ถ้าการ์เด้นนางฟ้าใหม่ของเราไม่ได้ เติบโตสาขาจำใจ!
At the time, I'll admit, I took his point.ในตอนนั้น ข้าจำใจต้องยอมรับ ข้ายอมรับความคิดเห็นของเขา
A man's got to have a code.ชายทุกคนต้องมีกฎประจำใจ
There was no choice, but to approach the apothecary.เขาจึงจำใจต้องไปขอร้องหมอยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำใจ
Back to top