ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำรูญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำรูญ*, -จำรูญ-

จำรูญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำรูญ (v.) brilliant See also: be radiant, be bright Syn. รุ่งเรือง, งาม, จรูญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำรูญ
Back to top