ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำยอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำยอม*, -จำยอม-

จำยอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำยอม (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. จำใจ, ยอม
English-Thai: HOPE Dictionary
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appeasementการจำยอมสละ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
servitudeภาระจำยอม [ดู easement ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scared of Wayne. On the run.กลัวเวย์น สภาวะจำยอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำยอม
Back to top