ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำนวนเชิงซ้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำนวนเชิงซ้อน*, -จำนวนเชิงซ้อน-

จำนวนเชิงซ้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนวนเชิงซ้อน (n.) complex number
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Numbers Complexจำนวนเชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำนวนเชิงซ้อน
Back to top