ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำทน*, -จำทน-

จำทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำทน (v.) persevere See also: bear, endure, yield Syn. จำยอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember that attorney?จำทนายความนั่นได้ไหม?
So here we are to see things through.เราจึงต้องจำทน จนกว่าเรื่องทั้งหลายจะจบไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำทน
Back to top