ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำตรวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำตรวน*, -จำตรวน-

จำตรวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. ใส่ตรวน Ops. ถอดตรวน
English-Thai: HOPE Dictionary
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำตรวน
Back to top