ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จารีตประเพณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จารีตประเพณี*, -จารีตประเพณี-

จารีตประเพณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จารีตประเพณี (n.) custom See also: tradition Syn. จารีต, ประเพณี
English-Thai: HOPE Dictionary
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
common lawn. กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ
consuetude(คอน'สวิทิวด) n. ประเพณี,จารีตประเพณี., See also: consuetudinary adj. ดูconsuetude
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
English-Thai: Nontri Dictionary
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
traditional(adj) ตามจารีตประเพณี,ตามธรรมเนียม,เก่าแก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
customจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common lawคอมมอนลอว์, กฎหมายจารีตประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
traditionalism (n.) ความเชื่อเรื่องจารีตประเพณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต
We must obey the traditional rules of the Royal family.พวกเราต้องปฎิบัติตามจารีตประเพณีแห่งราชวงศ์
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น
This is a culture shock.มันผิดจารีตประเพณีนะเนี่ย
An old common-law definition of murder. Common law?แต่นั่นช่วยเรื่องนึง ที่ตกอยู่ภายใต้คำจำกัดความ คำว่าฆาตกรรมตามกฎหมายจารีตประเพณีฉบับเก่า
What the hell is that? We're gonna retry him on sherry millerกฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายบ้าอะไร
That's a common law. This is not a trial.มันเป็นความผิดถ้าไม่เชื่อในคัมภีร์ไบเบิ้ล นั่นล่ะกฎหมายจารีตประเพณี
Common-law case of assisted suicide. - One. Go ahead.งั้นพิสูจน์สิ ยกมาซักคดีนึงที่ใช้ กฎหมายจารีตประเพณี ตัดสินคดีการุณยฆาต
I've looked at all the motions, gentlemen....และอาจเป็นครั้งสุดท้ายของเค้าก็ได้ค่ะ กฎหมายจารีตประเพณีโดยตัวมันเอง ไม่ใช่อะไรนอกจากเหตุผล
Attorney-client privilege goes back to the earliest days of English common law.ความลับระหว่างทนายกับลูกความถอยไป สู่ยุคกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จารีตประเพณี
Back to top