ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จารีตนครบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จารีตนครบาล*, -จารีตนครบาล-

จารีตนครบาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จารีตนครบาล (n.) to investigate by torturing the accused
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordealจารีตนครบาล [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จารีตนครบาล
Back to top