ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จาระไน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จาระไน*, -จาระไน-

จาระไน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาระไน (v.) detail See also: elucidate Syn. ชี้แจง
English-Thai: HOPE Dictionary
enumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. ซึ่งนับได้,ซึ่งยกตัวอย่างได้,ซึ่งระบุได้,ซึ่งจาระไนได้
enumerate(อินิว'มะเรท) vt. นับ,ยกตัวอย่าง,ระบุ,ยกขึ้นมากล่าว,จาระไน., See also: enumeration n. ดูenumerate enumerative adj. ดูenumerate enumerator n. ดูenumerate, Syn. tally
English-Thai: Nontri Dictionary
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จาระไน
Back to top