ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จาระบี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จาระบี*, -จาระบี-

จาระบี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาระบี (n.) grease See also: lubricant Syn. น้ำมันจาระบี, จระบี
English-Thai: HOPE Dictionary
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup
grease gunกระบอกฉีดจาระบี
greasebox(กรีส'บอคซ) n. ตลับน้ำมันจาระบีที่หุ้มตุ่มล้อรถ
greaser(กรี'เซอะ) n. ผู้ทาน้ำมัน,เครื่องอัดจาระบี
English-Thai: Nontri Dictionary
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
greaseจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grease (n.) จาระบี See also: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์ Syn. oil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of Aunt Fanny's fresh-brewed grease.จาระบีสดร้อนๆ สูตรป้าแฟนนี่เอง
Grease under your nails.จาระบีในเล็บของนาย ถ้ารถบรรทุกของนาย
Here you go... top grade axle grease.เอาไป... จาระบีขวานชั้นหนึ่ง
Well, dip me in axle grease and call me Slick!ดีจุ่มผมในจาระบีเพลาและ โทรหาฉันเนียน!
Graphite, like a lubricant?ถ่านดำ อย่างจาระบีน่ะหรอ
Well, if it was a lubricant, whatever it was...งั้น ถ้ามันเป็นจาระบี ..
When we were young, I thought it made you look... like dirty Sandy at the end of grease, but the older I get, the less I'm enjoying the taste of your mouth.ตอนเราเด็กๆ ผมคิดว่ามันทำให้คุณดู เหมือนสาวสุดสกปรกด้วยน้ำมันจาระบี ผมโตขึ้น ผมก็เข้าใจ ผมรู้สึกสนุกน้อยลง ในการค้นหารสชาติในปากคุณ
So much grease in your hair, I'd probably slide right off.มีแต่จาระบีบนหัวของเธอ บางทีฉันอาจจะไถมันออกให้หมด
No, you have grease on your nose.ไม่, เธอมีจาระบีบนจมูกเธอ
You know the grease spots in the kitchen?พี่จำจุดที่เปื้อนจาระบีในครัวได้มั้ย
Tell me what Danny *** sees.ทำไมเป็นไฟฟ้าจาระบี! ไฟฟ้าจาระบี!
♪ Keep talking, whoa, keep talking ♪ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไฟฟ้าจาระบี!
♪ Fuel injection cutoffs and chrome plated rods, oh yeah ♪คุณกำลังไหม้ ไฟฟ้าจาระบี!
♪ I'll get the money, I'll kill to get the money ♪ไฟฟ้าจาระบี! ไป! ไฟฟ้าจาระบี!
♪ Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go ♪เพื่อไฟฟ้าจาระบี! ไป ไป ไป ไป ไป
♪ Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh ♪ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไฟฟ้าจาระบี!
♪ And dual muffler twins, oh, yeah ♪คุณกำลังไหม้ ไฟฟ้าจาระบี!
♪ Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh ♪ไฟฟ้าจาระบี! ไป ไฟฟ้าจาระบี!
♪ Greased lightnin' ♪ Go, go, go, go, go, go, go ♪สาวสวยกริ๊ด เพื่อไฟฟ้าจาระบี!
♪ You are supreme ♪ Uh, uh!ไฟฟ้าจาระบี! คุณกำลังไหม้
♪ Go, go, go, go, go, go, go ♪ไฟฟ้าจาระบี! ไฟฟ้าจาระบี!
(clapping a rapid rhythm)คุณกำลังเลื่อนผ่านความร้อน ไฟฟ้าจาระบี! ไฟฟ้าจาระบี!
You know, grease the wheels and I get you admitted.คุณรู้ว่าล้อจาระบีและฉันได้รับ คุณเข้ารับการรักษา
That disguise wouldn't work even if you smeared grease paint all over your face.นั่นมันไม่ได้ผลหรอก แม้คุณจะทาจาระบีทั่วทั้งหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จาระบี
Back to top