ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จานจ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จานจ่าย*, -จานจ่าย-

จานจ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จานจ่าย (n.) distributor Syn. จานจ่ายไฟ
จานจ่ายไฟ (n.) distributor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it looks like your distributor cap's a little loose.ดูเหมือนฝาจานจ่ายจะหลวมน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จานจ่าย
Back to top