ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จาตุรงค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จาตุรงค*, -จาตุรงค-

จาตุรงค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาตุรงค (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections
จาตุรงค (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections Syn. จาตุรงค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จาตุรงค
Back to top