ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จาดตะกั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จาดตะกั่ว*, -จาดตะกั่ว-

จาดตะกั่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาดตะกั่ว (n.) white lead
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
white lead; flake whiteสีจาดตะกั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จาดตะกั่ว
Back to top