ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จั๊กกิ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จั๊กกิ้ม*, -จั๊กกิ้ม-

จั๊กกิ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จั๊กกิ้ม (n.) lizard See also: a small reptile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จั๊กกิ้ม
Back to top