ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัมปา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัมปา*, -จัมปา-

จัมปา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัมปา (n.) Sonchampa; Champak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัมปา
Back to top