ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับไข้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับไข้*, -จับไข้-

จับไข้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับไข้ (v.) have a fever Syn. ป่วย, เป็นไข้ Ops. หายไข้, หายป่วย
English-Thai: HOPE Dictionary
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ ,เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา,จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence,remittency n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quotidian-จับไข้ทุกวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catchesจับไข้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
remittent (adj.) ซึ่งจับไข้เป็นพักๆ Syn. discontinuous, intermittent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you're not coming down with something.หวังว่าคุณคงไม่ได้จับไข้นะคะ
So do us all a favor before you catch a cold.งั้นช่วยหาตัวเขาก่อนพวกนายจะจับไข้
If you walk like that around here, you'll get caught.ถ้าเดินไปทั้งแบบนี้ มีหวังจับไข้แน่
If you could see us, you would be really intimidated.หากเธอเห็นพวกเรา เธอคงจับไข้หัวโกร๋น
Oh shit, I ain't shitting' either man, i strip down for a shower and icicles has formed, on my nuts.ไม่ได้อำนะเพื่อน ฉันเพิ่งวิ่งผ่านน้ำฝักบัว_BAR_ เหมือนมันเป็นน้ำแข้งขึ้นมาจับไข่ฉันเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับไข้
Back to top