ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับอกจับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับอกจับใจ*, -จับอกจับใจ-

จับอกจับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับอกจับใจ (v.) impress See also: imprint, please Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับอกจับใจ
Back to top