ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับปิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับปิ้ง*, -จับปิ้ง-

จับปิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับปิ้ง (n.) fig-leaf worn by little girl See also: golden or silver medallion Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
""Jockstrap Saves Principal From Burning Car! ""'นายกระจับปิ้ง ช่วยไม่ให้อาจารย์ถูกไฟไหม้'

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับปิ้ง
Back to top