ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับปลาสองมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับปลาสองมือ*, -จับปลาสองมือ-

จับปลาสองมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับปลาสองมือ (v.) catch two fish with each hand See also: seek two things simultaneously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's right! The one two-timing should get a good punishment.ต้องงี้สิ คนจับปลาสองมือต้องโดนลงโทษ
Face it, you've had your feet in both worlds for a year, and never been able to bring them together.ยอมรับเถอะ นายจับปลาสองมือ มาเป็นปีแล้ว และก็ทำให้พวกเขา มาอยู่ร่วมกันไม่ได้
But Charlie doesn't strike me as a two-timer.แต่ชาร์ลีดูไม่เหมือนพวกจับปลาสองมือสำหรับผม
I play football and guitar and I've been hillbilly handfishing.ฉันเล่นฟุตบอล เล่นกีต้าร์ และ ฉันเป็นคนบ้านนอกตาสีตาสา ชอบจับปลาสองมือ
Sherlock, you can't go on spinning plates like this.เชอร์ล็อค นายจะจับปลาสองมือแบบนี้ไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับปลาสองมือ
Back to top