ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับจิตจับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับจิตจับใจ*, -จับจิตจับใจ-

จับจิตจับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับจิตจับใจ (v.) impress See also: imprint Syn. ประทับใจ, จับใจ, ถูกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's beautiful, heartbreaking poetry, but it's not on any tests.มันเป็นกลอนที่ไพเราะ จับจิตจับใจฉันมากเลย ไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับจิตจับใจ
Back to top