ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จันทรุปราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จันทรุปราคา*, -จันทรุปราคา-

จันทรุปราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันทรุปราคา (n.) lunar eclipse Syn. จันทรคราส, ราหูอมจันทร์
English-Thai: Nontri Dictionary
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lunar eclipseจันทรุปราคา,จันทรคราส, ดู  eclipse of the moon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lunar eclipse (n.) จันทรุปราคา Syn. eclipse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your nose is like a lunar eclipse.จมูกนายเหมือนจันทรุปราคา
They last for hours, you know, because it's just the earth's shadow.ตอนจันทรุปราคา พวกมันอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมง
Seeing as how the lunar eclipse is less than two freaking nights away.อีกอย่าง เธอคงต้องรีบมากด้วย ดูจากคืนที่จะมีจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้น อีกไม่เกินสองคืนจากนี้ด้วยซ้ำ
It's a lunar eclipse.แต่ยังเป็นคืนที่มีจันทรุปราคาด้วย
So don't think kali's gonna sit around waiting for itฉะนั้นอย่าคิดว่าคาลีจะนั่งนิ่งรอจันทรุปราคาเกิดขึ้น
And I won't need a lunar eclipse,และจันทรุปราคาก็ไม่ได้สำคัญอีกต่อไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จันทรุปราคา
Back to top