ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัตุรมุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัตุรมุข*, -จัตุรมุข-

จัตุรมุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัตุรมุข (n.) tetrahedron See also: solid with four faces

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัตุรมุข
Back to top