ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดสรรเวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดสรรเวลา*, -จัดสรรเวลา-

จัดสรรเวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดสรรเวลา (v.) try to make time See also: spare time Syn. แบ่งเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
juggle (vt.) จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม See also: ปรับให้เหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I've moved some things around and I can get you in this Thursday morning with Dr. Walderson.ผมพอจัดสรรเวลาให้แล้ว.. และผมนัดผ่าตัดให้เป็นพฤหัสเช้า.. กับหมอ วัลเดอร์สัน
You gotta budget your time, apply yourself, and focus.เราก็ต้องจัดสรรเวลา ปรับตัว แล้วก็จดจ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดสรรเวลา
Back to top