ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดซื้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดซื้อ*, -จัดซื้อ-

จัดซื้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดซื้อ (v.) purchase See also: procure Ops. ขาย
จัดซื้อจัดจ้าง (v.) procure See also: purchase
English-Thai: HOPE Dictionary
purchase(เพอ'เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด, See also: purchasable adj. purchaser n., Syn. buy
purvey(เพอเว') vt. จัดให้มี,จัดหา,จัดซื้อ,จัดส่ง,ป้อนเหยื่อ. vi. จัดส่งอาหาร, Syn. provide
travel agencyn. สำนักงานท่องเที่ยว (จัดซื้อตั๋วจองโรงแรมและอื่น ๆ), Syn. travel bureau
English-Thai: Nontri Dictionary
purvey(vt) ป้อนเหยื่อ,จัดซื้อ,จัดส่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
procurabe (adj.) ซึ่งจัดซื้อได้ Syn. purchasable
purchasable (adj.) ซึ่งจัดซื้อได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So Pfizer in collaboration with the transit authority actually purchased these machines.ดังนั้น ไฟเซอร์ ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่ง จึงจัดซื้อประตูกลนี้มาติดตั้ง
All of the workers in the food dept and eunuchs are unavailableนางกำนัลฝ่ายจัดซื้อออกไปข้างนอก ไม่มีใครอยู่เจ้าค่ะ
As a buyer, aren't you careless ?ในฐานะที่นายเป็นฝ่ายจัดซื้อ เธอจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ได้
Ready for some bad news? Uh-uh. Purchasing want reports on each of these.พร้อมที่จะฟังข่าวร้ายแล้วหรือยัง ฝ่ายจัดซื้อต้องการรายงานพวกนี้แต่ละงาน
The meeting with the buyers from bloomingdale's is today.แต่วันนี้เรากำลังจะมีประชุมกับฝ่ายจัดซื้อของห้างbloomingdale
Eleanor, I think the buyer from bloomingdale's is here.เอเลนอร์ พนักงานจัดซื้อของห้ามบลูมมิ่งเดลล์มาแล้ว
Because these meetings with these buyersเพราะว่าการประชุมกับพนักงานจัดซื้อ
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว
All the bills are paid. Bar is stocked.บิลทั้งหมดจ่ายแล้ว จัดซื้อของเข้าสต็อค
Senior V.P., Medical Disposables.รองประธานอาวุโส,ฝ่ายจัดซื้อยา เขาโทรเมื่อวันอาทิตย์
Mom,your art consultant has specific tasteแม่คะ นักจัดซื้องานศิลป์ของแม่รสนิยมดีมาก
That copy machine is for Cheerios use only. Paid for by alumni donations.เครื่องถ่ายฯนี้ ใช้เฉพาะชมรมเชียร์เท่านั้น จัดซื้อจากเงินของศิษย์เก่า
Look, procuring this one for him is the best way I can show him I have respect for his history.ฟังนะ ไปจัดซื้อแบบนี้ซักอันมาให้เขา เป็นทางที่ดีที่สุด ฉันไปหาเขาได้ \ ฉันนับถืออดีตของเขา
This is the department's purchases and expenses from the last fiscal year.นี่เป็นแผนกฝ่ายจัดซื้อและค่าใช้จ่ายน่ะ จากฝ่ายการคลังปีที่แล้ว
We've secured the contract to supply coal to the canal landings.เรา่ผ่านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถ่านหินสำหรับวางขายในคลอง
We're willing to significantly expanse you gun business.พวกเราจะขยายธุรกิจ จัดซื้ออาวุธปืนที่สำคัญให้พวกนาย
We're willing to significantly expand your gun business.พวกเราจะขยายธุรกิจ จัดซื้อขายอาวุธปืนที่สำคัญให้พวกนาย
You share your full knowledge of the gun-running operation and any illegal activities perpetrated by the Irish Council and Jimmy O'Phelan.นายให้ข้อมูลที่รู้อย่างเต็มที่ เรื่องการจัดซื้อขายอาวุธปืน และกระทำผิดกฎหมายทุกอย่าง กับพวกสภาไอริซและจิมมี่ โอเฟลาน
At the 6th annual Chinese government procurement conference, it won the highly coveted first choice in middle class of government procurement award.หลังจากการประชุม การจัดซื้อของรัฐบาลครั้งที่หก มันถูกเลือกให้เป็นรถ ระดับกลางที่ดีอันดับต้นๆ จากรางวัลการจัดซื้อของรัฐ
He's a big-time pharmaceutical buyer.เขาเป็นคนจัดซื้อยา ยักษ์ใหญ่
In fact, Palmer Technology has just made a large donation to the SCPD, but it'll take time for that personal equipment to do any good.เพิ่งบริจาคเงินให้ตำรวจ แต่มันต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดซื้อ
Back to top